MA, Final Project

During the MA the final project developed into a book dealing with remembrance and loss. The project differed from the former BA project, in that it combined images and text extending the weight of the written. The work aspired to deal with issues of remembrance as a process of thought, which is at once reflective and continuous. Each image were accompanied by a piece of text, of which I have included extracts in the following.

MA, afgangsprojekt

Gennem MA studierne udviklede afgangsprojektet sig til at blive en bog om erindring og tab. Projektet adskilte sig fra det tidligere BA projekt, i det at det kombinerede billeder og tekst med yderligere vægt på det skriftlige. Projektet søgte at beskrive erindring som en tankerække, der på en og samme gang er reflekterende og fortløbende. Hvert billede var ledsaget af et stykke tekst, som jeg har inkluderet uddrag af i det følgende.

Untitled, 2004.

In memory of our walks

Til minde om vores vandringer

Untitled, 2004.

…early morning is slowly turning night into a shadow of dark sky, it is crowded on the bus, most faces glancing at the outside, a prolonged feeling of the wet coat, …headlights gliding over the windows, the silence is dense, autumn came with the flight of crows gathering in the fields behind our house, winter will see them leave by the time it turns every breath into clouds of white…

…tidlig morgen ophæver stilfærdigt natten til langstrakte skygger, i bussen er pladsen trang, de fleste ansigter vendes mod det blege landskab, en forsat fornemmelse af den våde frakke, …skæret fra billygter fejer over ruderne, stilheden er tæt, efteråret kom med kragerne, der samledes i flugt over markerne, vinteren vil se dem forlade stedet, når den forvandler hvert et åndedrag til skyer af hvidt…

Untitled, 2005.

…I watch the flitting light on the walls, the cold of the day reaches me from across the room, the detachment of the outside is evident only as a view through a double-glazed window, sensed as the draft that carries my thoughts beyond closed doors, …the shade of summer has gone beneath the chestnut tree, the scent of roses which merged with that of the freshly mowed lawn…

…jeg betragter det flimrende lys på væggen, sagte tager dagens kulde ophold i værelset, afsondringen antydes blot som udsigten gennem termoruden, konstateres som den træk, der bærer mine tanker hinsides lukkede døre, …skyggen af sommer er væk under kastanjetræet, ligeledes duften af roser der blandede sig med den af nyslået græs…

Untitled, 2005.

…small particles of dust raise, they dance as traces of an absence now stirred out of sight, I sit at the edge of the bed, no thoughts have left my mind…

…små partikler af støv rejser sig, de danser som spor af et fravær nu bragt ude af syne, jeg sidder på kanten af sengen, ingen tanker har forladt mit sind…

Untitled, 2005.

…I said I would call, the folds in the curtain are leaden, …the gap between the curtain and the windowsill is a strip of light, I get up while I eliminate what I cannot seize, the phone is busy, I leave by the backstairs…

…jeg sagde jeg ville ringe, folderne i gardinet er tunge, …afstanden mellem gardinet og vindueskarmen skaber en strimmel af lys, jeg rejser mig idet jeg udelukker hvad jeg ikke kan gennemskue, telefonen er optaget, jeg går ad bagtrappen…

Untitled, 2005.

…the waves have paused long ago to await the northerly wind, afar the resonant sound of a boat engine confirms the calm sea, the shore is to be found beyond the desolate hills, where only deer sense the quiet, …what I left behind fades into doubt, at noon the clouds will lift from the hillsides, …I walk across the stage as the backdrop changes to an outline of the power station and its chimneys, …a sudden gust of wind and without cease the deer flees my sight…

…bølgernes langvarige stilstand afventer den nordlige vind, i det fjerne angiver den rungende lyd fra kutterens motor at havet er uforstyrret, kysten er at finde bag de øde bakker, hvor kun rådyrene bemærker stilheden, …hvad jeg har efterladt fortoner sig i tvivl, ved middagstid løfter skyerne sig fra skråningerne, …jeg går over scenen alt imens bagtæppet hejses op, omridset af kraftværket og dets skorstene træder frem, …et pludseligt vindstød og rådyret flygter uden tøven ud af syne…